کمیته محتوا ، ساماندهی

جام جهانی

این صفحه با هدف بازبینی اخبار رویداد جام جهانی و اقدام به هنگام رسانه ای برای حمایت از کادر و اعضای تیم ملی و مقابله رسانه ای با رفتار مخرب ترول ها راه اندازی شده است

بارگذاری بیشتر